VRIJWILLIGERS PROTOCOL HELLAS SPORT, 19 JANUARI 2009

Iedereen wil meedoen!  Wat doe jij met plezier voor de club? Hoe zit het in elkaar?


Vanaf januari 2009 gaan alle leden van Hellas Sport automatisch een vrijwilligerstaak vervullen. De algemene ledenvergadering heeft hiertoe in oktober 2008 besloten. Het is de bedoeling om jullie het zo makkelijk en leuk mogelijk te maken de juiste taak te vinden die bij je past. Vandaar onze slogan: Wat doe jij met plezier voor de club?

Wat de algemene ledenvergadering precies heeft besloten, staat in het zgn. Protocol hieronder. Als je weet wat je wilt doen, kun je dit aan de VOC (Vrijwilligers en Opleidings Commissie) doorgeven. De VOC heeft het hele seizoen steeds een overzicht van echt alle vrijwilligerstaken bij Hellas Sport en geeft ook elke week aan welke taken er open staan om ingevuld te worden. Ook maakt de VOC de data van KNVB opleidingen en andere cursussen voor al deze vrijwilligerstaken bij Hellas Sport bekend die je als lid van Hellas Sport gratis kan gaan volgen als je dat wilt. Dat is natuurlijk mooi, maar eigenlijk kan het vooral ook erg leuk zijn om iets voor onze bloeiende vereniging te kunnen doen! Daarom nodigen wij je van harte uit om eens rond te neuzen in ons overzicht Wat doe jij met plezier voor de club? Er zit vast wel iets voor je bij, en als je zelf een goed idee hebt dan kun je dat ook aangeven. Je krijgt er vooral een boel gezelligheid en veel waardering voor terug.

Protocol vrijwilligersbeleid Hellas Sport

1. Inleiding
Op de algemene ledenvergadering van Hellas Sport van 27 oktober 2008 is het besluit genomen om de zogenaamde verplichte vrijwilligerstaak in te voeren, vanaf januari 2009 voor alle ingeschreven leden bij Hellas Sport.

2. Reden
Het bevorderen van de leden om vrijwillig taken te verrichten ten behoeve van Hellas Sport. Omdat de belangstelling voor veel taken afneemt, wordt verwacht dat hier een positieve prikkel van uitgaat. Het verrichten van deze taken is essentieel voor het functioneren van de vereniging en een toename van het plezier van de leden bij Hellas Sport in het algemeen.

3. Vrijstelling
Leden kunnen vrijstelling krijgen voor de vrijwilligerstaak indien het bestuur van Hellas Sport hier goedkeuring voor geeft. Het lid moet dan schriftelijk zijn/haar verzoek met argumenten onderbouwen. Vrijstelling wordt alleen bij hoge uitzondering verleend indien daar dringende argumenten voor zijn. Gezinnen waarvan meerdere pupillen lid zijn van de vereniging en die tot hetzelfde huishouden behoren (ingeschreven op één adres), hoeven maar met minimaal 1 ouder of gezinslid een vrijwilligerstaak uit te voeren. Voor alle pupillen jeugdleden geldt deze regel voor minimaal 1 ouder of gezinslid. Indien een lid besluit geen vrijwilligerstaak uit te voeren zonder dat hier goedkeuring voor is gegeven van het bestuur, is het bestuur gerechtigd het lidmaatschap te moeten ontbinden omdat de uitvoering van een vrijwilligerstaak een essentieel onderdeel is van het lidmaatschap van de verening Hellas Sport.

4. Opgave vrijwilligerswerk
In het algemeen geldt dat leden vóór 15 juni van het lopende seizoen zich moeten opgeven voor het vrijwilligerswerk voor het volgende seizoen. De opgave dient te geschieden via de VOC. Gedurende het hele seizoen worden vrijkomende en openstaande vrijwilligerstaken steeds bekend gemaakt. Openstaande vacatures dienen altijd z.s.m. te worden ingevuld in het belang van het goed functioneren van de vereniging.

5. VOC
De VOC (Vrijwilligers en Opleidings Commissie) biedt de leden van Hellas Sport het gehele jaar door een overzicht van alle bestaande, vrijkomende en openstaande vrijwilligerstaken, data van KNVB opleidingen en andere cursussen bij Hellas Sport en verzorgd de inschrijvingen voor vrijwilligerstaken en het aanmelden voor de betreffende opleidingen en cursussen daarvoor die jaarlijks worden georganiseerd. De VOC heeft een eigen VOC hoek. Deze is te vinden in de kantine van Hellas Sport tegenover de snackhoek. De VOC hoek is elke zaterdag geopend voor persoonlijke vragen en aanmeldingen en op alle andere dagen is bovengenoemde informatie hier altijd beschikbaar, alsmede aanmeldformulieren voor vrijwilligerstaken en opleidingen en cursussen. De VOC hoek heeft ook op het internet webruimte op www.hellassport.com.

Overzicht van vrijwilligerstaken Hellas Sport in 3 categorieen:

Categorie 1: Vrijwilligerstaken Voetbal

Hier kun je terecht voor het leiden of trainen van een team, en het fluiten van jeugdwedstrijden als scheidsrechter. Bij deze vrijwilligerstaken wordt er elk jaar een gratis KNVB cursus aangeboden voor nieuwe vrijwilligers om je taak voor de vereniging zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Categorie 2: Vrijwilligerstaken Facilitair

Hier kun je terecht voor het meehelpen in de kantine door de week of in het weekend. Het gaat meestal om kantinediensten in de kleine of grote Corner, maar ook om vrijwilligerstaken in de keuken. Ook bestaat er een schoonmaakploeg die de kantine van Hellas Sport schoon houdt en een ploeg voor het onderhoud van de accomodatie. De kantine organiseert elk jaar cursussen voor nieuwe kantinevrijwilligers om je taak voor de vereniging zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Categorie 3: Vrijwilligerstaken Organisatie

Hier kun je terecht voor organisatorische en bestuurskundige functies. Hellas Sport staat onder leiding van een bestuur en allerlei commissies die de belangrijke taak hebben Hellas Sport te besturen. Af en toe komen er functies beschikbaar in bijvoorbeeld het jeugdbestuur, de toernooiencommissie die de toernooien voor de jeugdteams regelt of andere commissies die onmisbaar zijn voor de vereniging om goed te functioneren. Ook is er een vrijwilligerscomissie: de VOC. De VOC bestaat meestal uit zo’n 5 tot 7 commissieleden en optimaliseert het vrijwilligers en opleidingenbeleid van Hellas Sport.